ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.อัสนา แสนหวี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.พัชรา ดำรงไพรสันติ
ครูผู้ช่วย

นายเกียรติกุล พิมน้อย
ครูผู้ช่วย