ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.อัสนา แสนหวี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.พัชรา ดำรงไพรสันติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายเกียรติกุล พิมน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2