ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวสุธันย์ ดอยแก้วขาว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ