ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเมธ อยู่จำรัส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ