ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการประถมศึกษา

ศรีจันทร์ พนมเชิดชู
ครูผู้ช่วย

วิไลพร สัมพันธ์วนา
ครูผู้ช่วย