ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมนึก น้ำรินชื่นจิตใส
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

น.ส.จีราพัชร เดชวิชิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1