ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสกาว พุ่มสลิด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอดิพงศ์ หอมหวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2