ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเบญจวรรณ จารี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนิชานาถ บงกชฤดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1