ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมหวัง ทำจิตรเหมาะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์