ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอดุลย์ เทศสาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายการุณ อุดมกิจศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาววาสนา พิทยากรกุล
ครูผู้ช่วย