ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอดุลย์ เทศสาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย