ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

 

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

………………………..

ตามประกาศโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง  ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง  ซึ่งได้ดำเนินการเลือกสรรเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 นั้น

บัดนี้   การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว    จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง  ตามลำดับที่ที่สอบได้  ดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้  

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง/ คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก หรือกลุ่มวิชาเดียวกันครั้งใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก   

ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดที่ขึ้นบัญชีไว้ข้างต้น  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น  คือ

1. ได้รับการจัดจ้างไปแล้ว
2. ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
3. ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวัน เวลา ที่กำหนด
4. ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลา ที่กำหนด

ห้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการเลือกสรรที่มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง ในแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้อง

รับทราบประกาศผลการเลือกสรร เป็นหนังสือเรียกตัวให้มารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง   หากปรากฏภายหลัง พบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัคร ถือว่า

บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิเปนพนักงานรชกรเปน็นปัได้รับการจัดจ้างเป็นครอัตราจ้าง  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

      ประกาศ     ณ     วันที่ 30  เมษายน  พ.ศ. 2560     

 

 

 

 

 

 

                      

 

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

    (แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง   ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560)

……………………………….

1. ผู้มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง

 

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

04

นางสาวนาตยา   ไผ่อำไพทอง

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 

มารายงานตัววันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป

2

06

นางสาวสุทธนิจ   แก้วชุม

 

3

07

นางสาวฤดีพร  บุญชูชาติ

 

4

02

นางสาวสุดา   โพนสาลี

 

5

05

นางสาวอรัญญา   มโนศักดิ์

 

6

08

นางสาวจันทมณี    มงคลเพชรรัตน์

 

7

09

นางสาวพัชรี   งามน้ำจิต

 

8

03

นายอภิชัย   ดอกไม้ป่า

 

 

 

 

 

 

2.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว

    ให้ผู้มีสิทธิได้รับการจัดจ้างตามข้อ 1 มารายงานตัวในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในเวลาราชการ

ณ  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เพื่อจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว

3.1  ปริญญาบัตร หนังสือรับรอง  และระเบียแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา  จำนวน  4 ชุด

3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  พร้อมสำเนา  จำนวน  4   ชุด
3.3 บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  จำนวน    ชุด
3.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพครู

ตามที่คุรุสภาออกให้ 

โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 301 ครั้ง