ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ถอดบทเรียนสถานศึกษาฯ
ด้วยคณะถอดบทเรียนสถานศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ 
นำโดยคุณผ่องศรี พรรณราย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมคณะ
ได้เข้ามาถอดบทเรียนสถานศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ 
ของโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ให้การต้อนรับโดย นายเสนอ ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 
ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา 
 
ทางโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ขอขอบพระคุณ 
นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
นายเจริญ ขุนคีรีจำรัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
นายสกล ทองไพรพรรณ  ผู้แทนปราชญ์ชาวบ้าน
นายสุพจน์ วนาอาสา ผู้แทนจาก อบต.แม่วะหลวง
นายอารมณ์ วนาอาสา ผู้แทนผู้ปกครอง  ที่มาร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้
ขอบคุณครับ
 
ครูวี,ครูโอ,ธุรการนิด...ภาพ/ครูโอ...ข่าว
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2562,21:36   อ่าน 42 ครั้ง