ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับ/ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

9

16

25

อนุบาล 2

10

10

20

รวมระดับชั้นอนุบาล

19

26

45

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

6

6

12

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

8

11

19

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

9

5

14

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

9

10

19

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

7

14

21

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

10

7

17

รวมระดับชั้นประถมศึกษา

49

53

102

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

16

18

34

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

16

24

40

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

18

13

31

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษา

50

55

105

รวมทั้งสิ้น

118

134

252