ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

              1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

                2. จัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุขเต็มตามศักยภาพ

                3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

                4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มืออาชีพ

                5. บริหารงานโดยให้บุคลากร ชุมชน องค์กรของรัฐ และเอกชนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                6. จัดการศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา อาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น