ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวงเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   จัดการศึกษาครอบคลุมประชากรวัยเรียนทุกคนได้เรียนอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  บนพื้นฐานการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง