ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 411 บ้านแม่วะหลวง หมู่ที่ 3  ตำบลแม่วะหลวง  อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2528 บนเนื้อที่ 4 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 มีนักเรียนทั้งสิ้น 32 คน มีข้าราชการครูมาทำการสอน 2 คน   คือ  นายประสงค์  ล่อกา  และนายสุเทพ  คำแก้ว

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2528 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2531 โรงเรียนได้ขออนุญาตปิดการเรียนชั่วคราว เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ  ไม่สามารถจัดครูมาทำการสอนที่โรงเรียนได้  และอีกสาเหตุหนึ่งคือเส้นทางการคมนาคม  ไป กลับไม่สะดวก ลำบากต่อการเดินทางมาสอน

                โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณติดกับสำนักงานสาธารณสุขชุมชนแม่วะหลวง ในเนื้อที่     10 ไร่เศษ ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกสร้างขึ้น และในปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาลสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก  จำนวน 692,000 บาท พร้อมส้วมแบบ สปช.401 งบประมาณ 50,000 บาท ในปีการศึกษา 2540  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.120/26 ราคาก่อสร้าง 1,129,507 บาท จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน

                ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้รับอนุมัติเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 57 คน

                ปีการศึกษา 2547 ได้รับโอนห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี จากโรงเรียนบ้านแม่อมกิ  ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้น  อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีนักเรียนทั้งสิ้น  24  คน มีครูประจำการในตำแหน่งครูผู้ช่วย  1  คน คือ  นางสาวสุดารัตน์ ไพรคติภพ  และมีครูในตำแหน่งครูพี่เลี้ยง  1  คน  คือ นางสาววิภา ระเริงแม่เมย 

                ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง  บ้านพักนักเรียน จำนวน  2  หลัง   อาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  จำนวน 1 หลัง  รวมถึงงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  และอุปกรณ์เสริมวิชาชีพอีกจำนวนหนึ่ง

                ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้งบประมาณโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555(SP2)  ประจำปี 2553  สร้างบ้านพักครูแบบ 205/26   บ้านพักนักเรียนแบบอาชีวะ   บ้านพักครูชั่วคราว(ห้องเรียนสาขาแม่โปคี)  และห้องสุขา สพฐ.4    

               

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่วะหลวงมี นายเสนอ  ปิ่นเจริญ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และ มีครูประจำการสายการสอนตำแหน่งครู คศ.2 จำนวน 2 คน คือ 1) นายพิภพ  โพนสาลี 2) นายอดุลย์  เทศสาย   ตำแหน่งครู คศ.1 จำนวน  4  คน คือ  1) นายสมหวัง   ทำจิตรเหมาะ   2)นางณัฐณิชานันท์   อัครานุรัตน์   3) นางสาวจีรนันท์   ธนันวัฒน์เมธี    4) นายอุทัย   โมป้อ ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 4 คน  คือ     1)  นายการุณ อุดมกิจศักดิ์  2) นางสาวชนาพร เกษโสภา  3) นางสาวศุวรี ทองประดิษฐ์  4)นางสาวสุดารัตน์ ไพรคติภพ  ตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน  3  คน คือ 1)นายสมนึก น้ำรินชื่นจิตใส  2) นางสาวนิชานาถ  บงกชฤดี 3) นางสาวเขมิกา    เลิศดวงพร  ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง  จำนวน  2  คน 1) นางสาววิภา   ระเริงแม่เมย 2) นางสาวปิยวรรณ ขงเขตครามและ ตำแหน่งช่างไม้ 3  1 คน คือนายวิชัย    องอาจ  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 246 คน