ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3 (แบบ สปช.120/26)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 1,129,507 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :