ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2 (แบบ ป. 1 ก )
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 692,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :